Dimarts, 17 de Octubre de 2017
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situaciˇ
Hist˛ria
Activitat econ˛mica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs IlĚlustres
 
Ajuntament
Composiciˇ
Regidories
Contactar
Administraciˇ
 
Administraciˇ Oberta
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptaciˇ
TrÓmits administratius
Perfil del contractant
Documentaciˇ de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informaciˇ Ciutadana
Horaris d'Autobus
FarmÓcia
TelŔfons d'urgŔncia i d'interŔs
Avisos Meteorol˛gics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigŔncia
Xarxes socials
 

 
 Convocat˛ria Concurs Oposiciˇ
» Plaša Agutzil
DECRET 58/2017

                                                                                                   Assumpte: Llista provisional admesos i exclosos plaça d’agutzil en règim de funcionari interí a temps parcial.1. ANTECEDENTSPer Resolució de l’Alcaldia es van aprovar les bases de la convocatòria de la selecció, mitjançant concurs oposició d’un/a agutzil, con a personal funcionari interí per cobrir plaça vacant, amb jornada parcial dins el grup AP. La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al taulell d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la província. En data 12 de juliol de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció. 2. FONAMENTS DE DRET De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants. Per tot això, RESOLC: Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves per la selecció, mitjançant concurs oposició d’un/a agutzil, con a personal funcionari interí per cobrir plaça vacant, amb jornada parcial dins el grup AP. Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es publicaran només els tres últims números i la lletra del DNI. Admesos:NOM I COGNOMS                            DNI:


 1. OAAS                                            140-P

 2. ABM                                              660-E

 3. MCM                                             835-Y

 4. CFF                                                 300-C

 5. XSC                                                 313-F

   

  Exclosos:

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en  la pàgina  web municipal  per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases: 


President: Elena Gisbert Ejarque

Suplent: Miquel Diez Rodríquez


            Vocal: Carmen Vuelta Santín

Suplent: Francisco José Pueyo Gracia


Vocal: Josep Mariné Tost

Suplent: Isabel Toribio CazorlaEl tribunal podrà disposar la incorporació de persones assessores especialistes per a totes les proves o alguna de les proves, les quals, en l’exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però sense vot.


Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.


Tercer. El tribunal qualificador s’ha de constituir el dia 18 d’octubre de 2017, a les 8.00 hores, a l’Ajuntament de Vilaplana.


 


Quart. Convocar a  les següents persones admeses, que no han acreditat el nivell B2 de català, el dia 18 d’octubre de 2017, a les 8.30 hores, a les oficines de l’Ajuntament, per a realitzar la prova de Llengua catalana.     

 1. ABM                              660-E


  Cinquè: Convocar als aspirants admesos i els que hagin superat el primer exercici, el dia 18 d’octubre de 2017, a les 11 hores, per a la realització del segon exercici, consistent en la realització d’un Test de 20 preguntes.

   

  Sisè.- Les persones que superin el segon exercici, seguidament procediran a realitzar el tercer exercici que consistirà en l’entrevista dels aspirants.

   

  Setè.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la corporació  i a la pàgina web municipal.

   

  Vuitè. L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra Q (el sorteig realitzat en el seu dia a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al  BOPT 108, De 8 de juny de 2016.

   

  Novè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   

  Desè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.


 Més noticies...
 
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIË URBAN═STICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associaciˇ de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jˇvens
Grup de Col˛nies l'Alzina Rodona
Associaciˇ de Cašadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa AgrÝcola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
 
Comeršos
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites