Dimarts, 27 de Setembre de 2016
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situaciˇ
Hist˛ria
Activitat econ˛mica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs IlĚlustres
 
Ajuntament
Composiciˇ
Regidories
Contactar
Administraciˇ
 
Administraciˇ Oberta
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptaciˇ
TrÓmits administratius
Perfil del contractant
Documentaciˇ de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informaciˇ Ciutadana
Horaris d'Autobus
FarmÓcia
TelŔfons d'urgŔncia i d'interŔs
Avisos Meteorol˛gics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigŔncia
Xarxes socials
 

 
 Plaša secretari interventor interÝ
» admesos i exclosos

AJUNTAMENT DE VILAPLANA

 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES PROVES

 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  DE DATA 12 de setembre de 2016.

 

1. ANTECEDENTS

 

1.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 26 de juliol de 2016 es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, per cobrir la baixa per maternitat de la seva titular.

 

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT número 155 de 12 d’agost de 2016.

 

 

1.2. En data 1 de setembre de 2016 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

 

1.3. Els organismes corresponents han fet les propostes de membres que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció de secretari/ària - interventor/a interí/na.

 

2. FONAMENTS DE DRET

 

L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

 

RESOLC:

 

Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

 

            Admesos

 (El número d’identificació correspon als tres últims dígits del DNI  i a la lletra del DNI))

           

Número d’identificació:

            1.... 233-J

            2.... 789-F

            3.... 217-Q

            4.... 176-Z

           

            Exclosos:

           

            CAP

           

 

Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos consten a l’expedient.

 

Els aspirants omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de publicació de la present resolució al BOPT per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 

Segon. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

 

 

 • President :

              Titular: Maria del Carmen Vuelta Santín.

              Suplent. Josep Arjona Cruz

 • Vocals:

   

  • Titular: Joan Plana Sola.

  • Suplent: Xavier Fábregas Minguillón.

  • Tiitular: Rosa Pérez López.

  • Suplent: Josep Rofes Llorenç.

    

    

   Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

    

   Tercer. El tribunal qualificador es constituirà el dia 5 d’octubre de 2016 a les 8.30 hores.

    

   Quart.- Els següents aspirants, que no han acreditat el nivell C de català són convocats el dia 5 d’octubre de 2016 a les 9 hores, a l’Ajuntament, per a la realització de la prova de coneixement de català:

               Número d’identificació:

   -789-F

                           -217-Q

              

   Cinquè.- Els aspirants que superin la prova de català  i la resta d’aspirants admesos són convocats el mateix dia 5 d’octubre de 2016 a les 11 hores, a l’Ajuntament, per a la realització de la prova pràctica establerta a la base 6.3 de les bases de selecció.

    

   El mateix dia es realitzarà l’entrevista personal als aspirants que hagin superat la prova pràctica. L’entrevista s’iniciarà amb l’aspirant que el primer cognom comenci per la lletra A.

    

    

   Sisè. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de la corporació.

    

   Setè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i al BOPT, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

    

Vuitè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

 

L’Alcalde

 

Tomàs Bigorra i Munté

Vilaplana a 12 de setembre de 2016


 
»
  
seu electrònica  
portal transparència
   
Facebook
Twitter
Instagram

 Més noticies...
 
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIË URBAN═STICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associaciˇ de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jˇvens
Grup de Col˛nies l'Alzina Rodona
Associaciˇ de Cašadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa AgrÝcola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
 
Comeršos
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites