Divendres, 21 de Octubre de 2016
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situació
Història
Activitat econòmica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs Il·lustres
 
Ajuntament
Composició
Regidories
Contactar
Administració
 
Administració Oberta
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptació
Tràmits administratius
Perfil del contractant
Documentació de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informació Ciutadana
Horaris d'Autobus
Farmàcia
Telèfons d'urgència i d'interès
Avisos Meteorològics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigència
Xarxes socials
 

 
 PLAÇA SECRETARI INTERI
» ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  DE DATA  3 D’OCTUBRE DE 2016.

 

1. ANTECEDENTS

 

1.1. En data 12 de setembre de 2016 es va dictar resolució de l’alcaldia per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, per cobrir la baixa per maternitat de la seva titular.

 

 

1.2. Havent finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d’aspirants NO s’han presentat al·legacions.

 

Per això,  RESOLC:

 

Primer. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos de dita convocatòria

 

 

            Admesos

 (El número d’identificació correspon als tres últims dígits del DNI   i a la lletra del DNI))

           

Número d’identificació:

            1.... 233-J

            2.... 789-F

            3. ...217-Q

            4 ...176-Z

           

            Exclosos:

           

            CAP

           

Segon. La composició del tribunal qualificador és la següent:

 

 

 • President :

              Titular: Maria del Carmen Vuelta Santín.

              Suplent. Josep Arjona Cruz

 • Vocals:

   

  • Titular:Joan Plana Sola .

  • Suplent: Xavier Fábregas Minguillón

  • Tiitular: Rosa Pérez López.

  • Suplent Josep Rofes Llorenç.

    

    

    

   Tercer. Determinar que els aspirants , que  han de realitzar el primer exercici de la convocatòria, per no haver acreditat el nivell C de català són els següents:

    

               Número d’identificació:

   -789-F

   -217-Q

   I estan convocats  en la data, hora i el lloc següents:

    

               Data: 5/10/2016

               Hora: 9 hores

               Lloc: oficines de l’Ajuntament

    

   Quart.- Els aspirants que superin la prova de català  i la resta d’aspirants admesos són convocats el mateix dia 5 d’octubre de 2016 a les 11 hores, a l’Ajuntament, per a la realització de la prova pràctica establerta a la base 6.3 de les bases de selecció.

    

   El mateix dia es realitzarà l’entrevista personal als aspirants que hagin superat la prova pràctica. L’entrevista s’iniciarà amb l’aspirant que el primer cognom comenci per la lletra A.

    

   Cinquè. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de la corporació.

    

   Sisè.. Contra la resolució d’admesos i exclosos es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

    

   L’alcalde

   Tomàs Bigorra i Munté

   Vilaplana a  3 d’octubre  de 2016


 
»
  
seu electrònica  
portal transparència
   
Facebook
Twitter
Instagram

 Més noticies...
 
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associació de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jóvens
Grup de Colònies l'Alzina Rodona
Associació de Caçadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa Agrícola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
 
Comerços
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites