El projecte redactat per la Diputació de Tarragona contempla dues actuacions totalment diferenciades. Una primera zona correspon a l’edifici del Refugi i una segona zona d’actuació on es troba el dipòsit d’aigua, actualment en estat precari.

A la zona del Refugi es preveuen les següents actuacions:

 • En planta baixa, redistribució de la cuina, el lavabo i la sala 3.
 • En planta primera, redistribució del dormitori 2 per crear-ne un de nou i modificar l’estructura de fusta de les lliteres per adaptar-les a la nova distribució.
 • En la façana posterior construcció d’una pèrgola per a nova zona de taulell, un espai cobert de tractament de l’aigua amb dipòsit i clorador i finalment un espai cobert d’emmagatzematge per a bombones.
 • En la façana principal, construcció d’una nova pèrgola i formació d’un porxo amb paviment i cancell d’alumini i vidre.
 • Anulꞏlar les dues xemeneies interiors i el conducte d’extracció de fums fins coberta.
 • Enderroc de la zona de taulell interior de cuina del Menjador-Sala estar.
 • Als lavabos exteriors substitució de les parts d’enrajolat i de paviments en mal estat, repintat dels paraments de guix, metàlꞏlics i de formigó.
 • Substitució de les portes dels lavabos exteriors i de les dutxes per noves de resines fenòliques.

A la zona del dipòsit d’aigües es preveuen les següents actuacions:

 • Enderroc del dipòsit existent.
 • Construcció d’un nou dipòsit de formigó armat i posterior impermeabilització.
 • Construcció d’un badalot sobre el dipòsit per allotjar les bombes, la hidràulica i les plaques i mecanismes de la instalꞏlació fotovoltaica.
 • Construcció d’una tanca perimetral de malla electrosoldada emmarcada amb suplement de filferro espinós per evitar l’accés a la zona del dipòsit.
 • Arranjament de l’arrebossat del tancament de la mina i substitució de la porta existent.
 • Excavació de rasa, colꞏlocació de tub de polietilè i rebliment amb sauló i terres de la pròpia excavació compactades 90% PM o amb formigó segons el cas.
 • Construcció de pericons de registre.

El projecte està valorat en 151.084,40 € + IVA i les empreses interessades poden presentar ofertes a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública fins al dia 5 de juny a les 15 hores. Es preveu iniciar les obres a principis de setembre de 2024.

L’Ajuntament ha obtingut una subvenció directa de la Diputació de Tarragona per a l’execució de les obres de 145.000 €.