L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvencióper a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans per import de 5.918,39 € per al mateniment de la llera del riu les Tosques.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans per import de 2.015,53 € per al mateniment de la llera de la rasa de la Bàrbara.