El dimarts 24 d’octubre a les 8 del vespre es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilaplana. Podeu consultar-ne l’ordre del dia aquí.

Àrea d’alcaldia

Es va aprovar les actes del ple Ordinari (08/08/2023), i del ple extraordinari (18/09/2023).

Es va donar compte dels decrets del 124-162 de 2023.

Es va ratificar la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia corresponent a l’aprovació, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de la taxa pel servei de clavegueram i de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua.

Per últim en l’àrea d’alcaldia, es va presentar la informació duta a terme pels membres de l’equip de govern:

Informació reunions, actes i assumptes d’interès Alcaldia i Regidories

 • 30/08/2023 Visita tècnica al Dipòsit Vell per elaborar projecte de restauració
 • 31/08/2023 Reunió amb l’alcalde de l’Aleixar, Sr Josep Biosca i vista a les instal·lacions de la piscina de l’Aleixar
 • 07/09/2023 Reunió informativa sobre la línia de subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional
 • 18/09/2023 Assistència a l’assemblea d’inici de curs de l’AMPA de l’escola Cingle Roig
 • 20/09/2023 Reunió amb la Vall Sostenible i alcaldies ajuntaments de Maspujols i l’Aleixar
 • 02/10/2023 Comissió Especial de Comptes
 • 18/10/2023 Assistència a la 34a Assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya
 • 23/10/2023 Assistència a la presentació institucional del projecte industrial Lotte Energy Materials que s’instal·larà a Mont-roig

 

Seguiment de la sequera

Continuant amb la informació donada l’últim ple, la situació actual és la següent:

 • Reparades dues fuites i substituïts diversos elements de la xarxa que no funcionaven correctament (vàlvules) i disminuïda la pressió de la part baixa mitjançant regulador de pressió.
 • El consum mitjà diari del mes d’octubre és fins a data d’avui de 54 m3/dia amb un rendiment de la xarxa al voltant del 90%.
 • S’ha instal·lat comptador a la mina i, entre totes les captacions (pou casal, magatzem i mina s’obtenen uns 40 m3/diaris de mitjana). Hi ha un dèficit diari d’uns 14 m3.
 • Les reserves d’aigua actuals estan al voltant dels 1200 m3. Per tant es disposa d’aigua per més de 60 dies.
 • S’ha realitzat un nou pou, que aportaria uns 6 m3 diaris. Actualment s’està analitzant una mostra d’aigua al laboratori per tal d’aconseguir el vistiplau per part del Departament de Salut i utilitzar-la per a ús de boca.

 

Assistència i organització d’actes i activitats culturals

 • 13/08/2023 Recuperació del Campionat de Natació
 • 30/08/2023 Recepció dels artistes del Festival Mussart a l’Ajuntament
 • 01/09/2023 Concert Cançons al Vent en el marc del festival Vilaplana viu la Música
 • 16/09/2023 Presentació llibre Isabel Olesti i espectacle Gabriel i Ferrater
 • 27/09/2023 Roda de premsa de presentació del Festival Accents
 • 29/09/2023 Presentació programació teatral Teatre Bartrina
 • Del 6 al 15 d’octubre de 2023 Festa Major de Vilaplana. Valoració positiva i molta participació. Felicitar a les entitats que han organitzat actes. Especialment al Grup de Jovens i la Comissió de Festes.
 • 22/10/2023 Festa Homenatge a la Gent Gran

Àrea de secretaria

 • Aprovació de la modificació de crèdit 05/2023, es tracta de l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici, per import de 22.268,73 €.
 • Aprovació inicial del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al Municipi de Vilaplana, redactat per Àpex forestal i ambiental, sota la direcció de la unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona.
 • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa d’escombraries. El ple va aprovar la modificació de la quota tributària quedant de la següent manera: Per cada habitatge 135,55 € (Augment d’un 4% respecte la tarifa aprovada pel 2023); per cada habitatge disseminat: 135,55 €; Per cada habitatge disseminat amb distància superior a 300 metres dels contenidors: 103,21 €; Locals comercials/industrials: 154,64 € (Augment d’un 6% respecte la tarifa aprovada pel 2023).
 • Aprovació de la proposta d’acord d’autorització de la compra de l’immoble situat al carrer Sant Sebastià, 11 propietat de la Cooperativa Agrícola de Vilaplana. Es va acordar l’adquisició de l’edifici i autoritzar i disposar de 120.000 € per atendre el preu de la compravenda acordada. L’Ajuntament disposa d’una subvenció de 90.000 € de la Diputació de Tarragona per a l’adquisició.
 • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa pel servei de clavegueram i l’ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua. El ple va aprovar la modificació de la quota tributària quedant de la següent manera pel que fa al servei de clavegueram: quota fixa de 6 €/trimestrals pels primers 15 m3. A partir dels 15 m3, s’estableix un gravamen de 0,15 m3. Pel que fa a la taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua s’incrementa 0,10 € el tram del Bloc 1 i Bloc 2, quedant de la següent manera: Bloc 1 (d’1 a 15 m3/trimestre) 0,50 €/m3; Bloc 2 (de 16 a 25 m3/trimestre) 0,60 €/m3. En concepte de conservació dels comptadors cada abonat ha de satisfer trimestralment 2,50 €.

I no havent-hi precs i preguntes, s’aixeca la sessió.